عوامل روانی اجتماعی مرتبط با استفاده از مولتی ویتامین توسط زنان در سنین باروری

روانی اجتماعی و استفاده از مولتی ویتامین ها در بین زنان ( 18 تا 40 سال؛ N = 3438 ) که در برنامه بهداشت Kaiser Permanente در جنوب کالیفرنیا ثبت نام کرده بودند . یک نظرسنجی تلفنی اطلاعاتی در مورد مولتی ویتامین ها و ویژگی های روانی اجتماعی و جمعیت شناختی به دست آورد .

ادامه مطلب