ویتامین های منتخب و کیفیت زندگی در زنان یائسه

این مقاله نشان داد که مصرف کم ویتامین B2 در زنان یائسه با افزایش 1.8 برابری خطر پوکی استخوان و 2.6 برابر افزایش خطر شکستگی شکنندگی مرتبط است .

ادامه مطلب

ارتباط کم خونی با روند یادگیری و حافظه در بین دانش آموزان

در اين مطالعه فراواني مصرف انواع مکمل های غذایی در سال ۱۳۸۶ در جمعيت بزرگسال مراجعه کننده به
مراکز بهداشتي درماني مناطق مختلف غرب تهران ( تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي ايران ) بررسي و تعيين شد .
نتيجه گيري : در اين پژوهش مصرف مولتی ویتامین ها در زنان در شرايط بارداري يش و مصرف ها مکمل در بزرگسالان بود .

ادامه مطلب