با توجه به مصرف مكمل آهن روزانه در دوره بارداري و مشكلات احتمالي ناشي از مصرف اضافي آن ، اين مطالعه با هدف تعيين تاثير مصرف مكمل آهن در دوره بارداري و نتيجه بارداري انجام شد .

قوی ترین قرص مکمل آهن

تاثیر مصرف پیشگیرانه مکمل آهن در نتیجه بارداری


روش بررسي : در اين كار آزمايي باليني ، زنان باردار داراي هموگلوبين بالاتر از 110 گرم در ليتر ، فريتين سرم بالاتر از 20 ميكروگرم در ليتر و زير 20 هفته بارداري به طور تصادفي به دو گروه دريافت كننده مكمل سولفات آهن (62 نفر) (حاوي 60 ميلي گرم آهن در روز) و دارونما (67 نفر) تقسيم شدند . در هفته 28 – 24 حاملگي و پايان حاملگي مجدداً شاخص هاي هموگلوبين و فريتين اندازه گيري و ثبت گرديد . همچنين وزن و قد هنگام تولد و طول دوره بارداراي در دو گروه ثبت شد . داده ها با استـــفاده از آزمون اندازه هاي مكرر (كوكران) ، كاي اسكور و تي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .


يافته ها : درصد شيوع فقر آهن در هفته 28-24 در گروه آهن و دارو نما به ترتيب 8/5 و 3/24% (002/0P=) و در پايان حاملگي به ترتيب 5/9 و 2/28% بود (002/0P=). تفاوت معني داري در طول مطالعه در شاخص هاي هموگلوبين و فريتين در هر دو گروه ديده نشد. ميانگين وزن نوزادان متولد شده در گروه آهن و دارونما به ترتيب 49/0±30/3 و 47/0±27/3 كيلوگرم و قد هنگام تولد به ترتيب 9/3±1/49 و 4/4±3/49 سانتيمتر و طول بارداري در دو گروه به ترتيب 7/1±9/38 و 2/2±8/38 هفته بود (05/0P>) .
نتيجه گيري : هر چند به نظر مي رسد دادن يا ندادن آهن تاثيري بر نتيجه بارداري ندارد اما با توجه به افزايش بيشتر درصد افراد مبتلا به فقر آهن در گروه شاهد براي نتيجه گيري قطعي در زمينه سودمندي و يا بي فايده بودن مكمل ياري آهن در دوره بارداري نياز به مطالعات بيشتري است.

متن کامل مقاله