جامعه ای سالم با بانوان شاد

خانواده ففول در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی خود، در مسیر موارد ذیل، قدم بر می دارد

 • حفظ و ارتقای سلامت جامعه بانوان
 • توجه به سلامت و شاد زیستی بانوان
 • حمایت از موارد آموزشی در حوزه سلامت بانوان
 • NGO حمایت مالی و علمی از انجمن ها، خیریه ها و
 • توجه به سلامت بیماران و حمایت از بیماران نیازمند
 • تلاش در راستای خودکفایی صنعت داروسازی به منظور تامین به موقع داروی مورد نیاز بیماران و کاهش هزینه های درمان
 • مشتری مداری، تعهد اخلاقی و حرفه ای
 • توجه به محیط زیست در تمامی ابعاد فعالیتی
 • های مورد حمایت ففول NGO

 • سایت محک
 • سایت جمعیت امام علی علیه السلام